ویډیو

سرليک
د لیدنی نړیوال ورڅ واخلئ
د چین هیواد 100 عراده امولانس مرسته وکره واخلئ
د روانۍ روغتیا نړیواله ورځ واخلئ