کاری ساعتونه

                                              کاری ساعتونه

  رئیسان او د وزارت تخنیکی تیم                 د سهار ۷:۳۰ تر مازدیګر ۵:۰۰ 

   اداری کارمندان                                   د سهار ۷:۳ تر مازدیګر ۴:۳۰ 

    د روغتونونو مسلکی او اداری کارمندان     د سهار ۷:۳۰ تر مادیګر ۴:۳۰    ( ۲۴ ساعته نوکریوالی )