د پوليو د سرويلانس اونيز راپور

کال

2014

2015

2015

د حاد نرم فلج راپور ورکړى شوې پښي

2,419

2,651

2,896

د پوليو تاييد شوې پېښي

28

19

13

پوليو ته ورته پېښي

6

3

0

  دVDPV2  ډول وايرس پېښي

0

0

1

مسترد شوې پيښي

2,372

2,468 

2,787

هغه پېښي چې پايلې يې لا نه دي راغلي

13

*161

62

د سرویلانس هفته وار راپورونه:

راپورونه د ۲۰۱۶ کال د اونیو راپورونه
.pdf  د۵۱ اونۍ