کتابونه او روغتیائی معلوماتو دیتابیس

د یوزر او پسورد تر لاسه کولو لپاره په دی ایمیل آدرس ehis.moph@gmail.com سره اړیکی ونیسی.