د آزمویني غوښتنلیک

دعامی روغتیا وزارت د ملکي خدمتونو بستونو لپاره د آزمویني غوښتنلیک