د اکمال تخصص د ۱۳۹۷ کال نوی سوالونه

بیوشیمی 

بیوشیمی      /      بیوشیمی خون   /  بیوشیمی کلیه 

 

______________

پتالوژی 

پتالوژی      /      پتالوژی  سیستمیک

 

_____________

فارمکولوژی

فارمکولوژی   /   

 

______________

فزیولوژی 

فزیولوژی 1   /     فزیولوژی 2    /     فزیولوژی 3    /     فزیولوژی 4   /      فزیولوژی 5

 

______________

مایکروبیولوژی

مایکروبیولوژی   /      د پاراکلینک سوالونه

 

______________

هستولوژی

______________

پرنسب داخله

انتانی   1   انتانی  2   /   انتانی 3  /    انتانی  4  /

 

______________

  انستیزی

______________

توبرکلوز

______________

جلدی 

______________

داخله اطفال

______________

داخله صدری

______________

داخله عمومی

اندوکراین    /      داخله عمومی

______________

رادیولوژی

______________

صحت روانی

______________

طب عدلی

______________

نفرولوژی

___________-__

هماتولوژی

______________

پرنسیب جراحی

انستیزی

_____________

اورتوپیدی

اروتوپیدی 1   /    اروتوپیدی 2    /     اروتوپیدی 3  /    اروتوپیدی 4 /     اروتوپیدی 5 /  اروتوپیدی 6   /   اروتوپیدی 7  /   اروتوپیدی 8

 

____________

جراحی اطفال