ریفرنس برای بست های اعلان شده

ریفرنس برای بست های اعلان شده

Harrison s principles of internal  medicine 19th edition 2016

 متخصص داخله عمومی

Anl vol pathology juan  Ros 1.2. 10 editon

 متخصص پتالوژی  

Op ghahi

 متخصص اطفال 

Endodontic Textbook, , nisha GARG

  ستوماتولوژی

Maxillofcial surgery, sm Ballagi

لایحه ومقرره کمال تخصص

Harrisons principles of external medicine

19th edition2016

سوالات اصلاحات اداری

 

 آمر پرگرام های   اموزشی

 

نوت برای  سوالات امتحان بست های متذکره ریفرنس قرار ذیل معرفی است.

۱- سوالات اداری مربوط  به کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی.

۲- از پالیسی واستراتیژی ۲۰۱۶وزارت صحت عامه

3-M&E fundamentals As-self-guided mucous

 

 آمرنظارت

نوت برای  سوالات امتحان بست های متذکره ریفرنس قرار ذیل معرفی است .

۱- سوالات اداری مربوط  به کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

۲- از پالیسی واستراتیژی ۲۰۱۶وزارت صحت عامه 

3-M&E fundamentals As-self-guided mucous

 مدیریت عمومی   ارزیابی

Manstary of psyery, jose fe. 5 edition

 شف جراحی 

Textdook of orthopedics, include examinatination

Metods in, john ednezar, rakesh, 5 edittion

 شف اورتوپیدی

Diseases skin, slinical Dermatology,William D. james, timothy G. berger,dirkM . elston, 11edition

 شف جلدی          

Kanski 8 Editon

 شف دیدکم شف شبکیه