دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
ریفرنس برای بست های اعلان شده
ریفرنس برای بست های اعلان شده Harrison s principles of internal medicine 19th edition 2016 متخصص داخله عمومی Anl vol pathology juan Ros 1.2....
Jan 21, 2019 -
Finance Specialist for MoPH-Sehatmandi
Part of Administration Job Title: Finance Specialist for MoPH-Sehatmandi Project Number of Post: One Location: FM Unit at...
Nov 06, 2018 -
Cash Management Specialist for MoPH
Part of Administration Job Title: Cash Management Specialist for MoPH Sehatmandi Project Number of Post: One Location: FM Unit...
Nov 06, 2018 -
Senior Advisor to the Deputy Minister of Finance
Part of Administration Job Title: Senior Advisor to the Deputy Minister of Finance Administration Number of Post: One Location: ...
Nov 06, 2018 -
په هرات کې د اکمال تخص د سټوماټولوژي د رضاکارو ظرفیتونو په اړه اعلان
په هرات کې د سټوماټولوژی د اکمال تخصص ۱۲ رضاکار ظرفیتونه موجود دي چې تعین ېې د ۱۳۹۷ کال د اکمال تخصص ازموېنې د نمرو مطابق د لوړو نمرو پر اساس ترسره کېږي. ټول هغه د سټوماټولوژی کانديدان چې د اکمال تخصص د ۱۳۹۷ کال د انټرنس په ازموېنه کې ېې ګډون...
Jul 16, 2018 -
Project Manager
Part of Administration Vacancy No: Prj/M/GDCM Job Title: Project Manager Number of Post: One Location:Kabul Sex: Male/Female Nationality: Afghan Duration: One year (extendable) Reporting to: General Directorate of Curative...
Feb 18, 2018 -
Procurement Specialist
Part of Administration Vacancy No: Prc/Sp/GDCM Job Title:Procurement Specialist Number of Post: One Location:Kabul Sex: Male/Female Nationality:Afghan Duration:One year (extendable) Reporting to:General Directorate of...
Feb 18, 2018 -
Finance and Admin Specialist
VacVacancy Number:F&Ad/Sp/GDCM Post Title:Finance and Admin Specialist Organization:MoPH/GDCM Location:Kabul Duration: No. of Post:1 Sex:Female/ Male Nationality:Afghan Salary: NTA Announcing...
Feb 18, 2018 -