سندونه

سرليک
د روغتيا د ارتقا ملي ستراتيژي1393-1399 په بشپړه توګه کتل
د ټولنی پر بنسټ د روغتیایي خدمتونه تګلاره 1394-1399 په بشپړه توګه کتل
د عامې روغتيا وزارت د ۱۳۹۴ مالي کال د فعاليتونو او لاس ته راوړنو کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۹۴مالي کال د فعاليتونو او لاس ته راوړنو کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
فراغت کتلۀ عظیمی از پرسونل په بشپړه توګه کتل
دغضنفر طبی ژورنال په اړه (1) په بشپړه توګه کتل
د روانی روغتیا ملّی استراتیژی په بشپړه توګه کتل
National Strategy on HRH CB with Focus on IST Pashto په بشپړه توګه کتل
د درملنې ملي معياري لارښود د لومړنيو روغتيايي خدمتونو مرکزنو لپاره په بشپړه توګه کتل
CHS Curriculum P په بشپړه توګه کتل
Pshto for print په بشپړه توګه کتل
په افغانستان کې د طبي اخلاقو لارښود په بشپړه توګه کتل
Polio Background Information په بشپړه توګه کتل
د ايدز کنترول ملی پروگرام Check list for VCT په بشپړه توګه کتل
د نشنل ایچ ای وی / ایدز کنترول پروگرام چک لیست په بشپړه توګه کتل
Pashtu TM for ML په بشپړه توګه کتل
Pashtu TM for MD په بشپړه توګه کتل
Cover Book 2 په بشپړه توګه کتل
Cover Book په بشپړه توګه کتل
EPI لړ ليک په بشپړه توګه کتل
پاڼه 2 از 6