سندونه

سرليک
په بیرنی حالاتو کی د روانی اولنیز مشاوره کتاب په بشپړه توګه کتل
گزارش توحیدی از تطبیق پلان سالانه به اساس نتایج سال مالی 1397 وزارت صحت عامه په بشپړه توګه کتل
دعامی روغتیا وزارت د ۱۳۹۷ کال کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
MoPH Action plan for 1398 په بشپړه توګه کتل
پلان نهایی مبارزه علیه فساد اداری وزارت صحت عامه 1397 په بشپړه توګه کتل
پلان نهایی سالانه عملیاتی از تطبیق استراتیژی ملی سال مالی 1397 -PDF په بشپړه توګه کتل
پلان نهایی سال مالی 1396 مبارزه با فساد وزارت صحت عامه په بشپړه توګه کتل
گزارش توحیدی ربع چهارم مبارزه با فساد اداری وزارت صحت عامه په بشپړه توګه کتل
گزارش توحیدی ربع سوم مبارزه با فساد اداری وزارت صحت عامه په بشپړه توګه کتل
گزارش توحیدی ربع دوم مبارزه با فساد اداری وزارت صحت عامه په بشپړه توګه کتل
گزارش توحیدی ربع اول مبارزه علیه فساد په بشپړه توګه کتل
د عادی او انکشافی منظور شوی بودجه په بشپړه توګه کتل
د افغانستان دیموگرافی او روغتیایی سروی په بشپړه توګه کتل
د غوښتنلیک فورمه په بشپړه توګه کتل
رسمی مکتوب په بشپړه توګه کتل
د جاپان د ظرفیت جوړولو د غوښتنلیک لارښود په بشپړه توګه کتل
روغتیا ته یو ځغلند نظرافغانستان کې په ملي، کلیوالي او ښاري کچه د مور او ماشوم، جنډر، او تغذیې له مخې روغتیایي وضعیت په اړه وخت په وخت نوي معلومات چمتو کوي په بشپړه توګه کتل
دوهم ګڼه په بشپړه توګه کتل
دعامی روغتیا وزارت د ۱۳۹۵ کال کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د غیر ساری ناروغیو د کنترول او مخنیوی ملی ستراتیژی 2015-2020 په بشپړه توګه کتل
پاڼه 1 از 6