پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 600 بستر ولایت ننگرهار

تاریخ نشر: Nov 11, 2017

تاريخ خاتمه: Dec 09, 1396

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

فورم شماره: P_01                   اعلان تدارکات

 

عنوان پروژه: پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 600 بستر ولایت ننگرهار

 

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  اعمار شفاخانه 600 بستر ولایت ننگرهار که دارای نمبر تشخیصیه  NPA/MOPH/96/W-1857/NCB(REBID) می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی) (  22 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  12)) قوس 1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ  20،000،000, یبست میلون افغانی  به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی:  12/ 9 /1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ، منزل پینجم  اتاق کنفرانس

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد.