راپور هفته وار سرويلانس پوليو

 

 

سال

2014

2015

2016

واقعات راپورداده شده فلج نرم حاد

2.421

2.738

2,896

واقعات تايئد شده پوليو

28

20

13

واقعات مشابه به پوليو

6

3

0

  واقعات وايرس نوعVDPV2  

0

0

1

واقعات مسترد شده 

2.387

2.715

2,787

واقعات که نتيجه ان تا حال معلوم نيست

0

0

62

راپور های هفته وار سرولانس:

راپور ها هفته ها در سال 2015
نظارت جدید.pdf هفتته44