تماس با ما

برای تماس با مقامات وزارت صحت عامه به آدرس های ذیل تماس بگیرید:

 

دفتر وزیر صحت عامه:

آدرس ایمیل: minister.office@moph.gov.af

شماره تماس: 0093202301377

 

دفتر معینیت امور اداری و مالی:

آدرس ایمیل: adminfinance_dm@moph.gov.af

شماره تماس: 0093202301350

 

دفتر معینیت پالیسی و پلان:

آدرس ایمیل: office.dmpp@moph.gov.af

شماره تماس: 0093202301355

 

دفتر معینیت عرضه خدمات صحی:

آدرس ایمیل: office.dmhcsp@moph.gov.af

شماره تماس: 0093202302325

 

 پرتو نادری 

سرپرست آمریت  روابط عامه
 

+93 020 2301374

 

 

 

دفتر سخنگوی وزارت صحت عامه

داکتر وحید مجروح

2301529

0796777177

 

 

دفتر سمع شکایات صحی:

آدرس ایمیل: hco@moph.gov.af

شماره تماس: 0093747242444