نتایج امتحانات

جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی اموزش شده سیستم غیر دولتی

 

لست محصلین که امتحان راسپری کردند اما در لیست نیست
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی رسالت (رشته تکنالوژی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی رسالت (رشته دواسازی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی رسالت (رشته قابلگی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی رازی (رشته تکنالوژی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی رازی (رشته قابلگی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی رازی (رشته نرسنگ)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی رازی (رشته دواسازی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی رازی(رشته پروتیزدندان)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی جمال الشفا (رشته تکنالوژی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی جمال الشفا (دواسازی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی جمال الشفا (قابلگی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی باران کابل (رشته قابلگی)
نتایج امتحان دولتی انستیوت علوم صحی باران کابل (رشته نرسنگ)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی باران کابل (رشته تکنالوژی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی جامی (رشته تکنالوژی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی جامی (رشته دواسازی)
نتایج امتحان دولتی انستیتوت علوم صحی جامی (رشته قابلگی)
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی بخش اکسری
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی بخش انستیزی
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی بخش تکنالوژی
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی بخش چشم
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی بخش دندان
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی بخش فارمسی
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی بخش فیزیوتراپی
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی بخش قابلگی
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی بخش نرسنگ
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی بخش واکسین
جدول نتایج امتحان ارزیابی اسناد کادر متوسطه طبی آموزش شده سیستم غیر دولتی مطابق مقرره

 

نتایج امتحان دولتی انستیتیوت های خصوصی علوم صحی

 

نتایج رشته پروتیز دندان فارمسی و لابراتوار انستیتوت علوم صحی ساینسی ننگرهار
نتایج رشته لابراتوار فارمسی و قابلگی انستیتوت علوم صحی البلال کندهار
نتایج رشته لابراتوار فارمسی و قابلگی انستیتوت علوم صحی داکتر مامون طاهری کندهار
نتایج رشته های فارمسی و قابلگی انستیتوت علوم صحی لمر  فراه
نتایج فارمسی قابلگی لابراتوار و نرسنگ انستیتوت علوم صحی امام بخاری پروان

 

نتایج رشته قابلگی انستیتوت علوم صحی صحت کابل
نتایج رشته قابلگی فارمسی و نرسنگ انستیتوت علوم صحی نور دانش کابل
نتایج رشته لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی ملی کابل
نتایج رشته های پروتیز دندان لابراتوار فارمسی قابلگی و نرسنگ انستیتوت علوم صحی ابوعلی سینا بلخی کابل
نتایج رشته های پروتیز دندان لابراتوار قابلگی نرسنگ و فارمسی انستیتوت علوم صحی رازی کابل
نتایج رشته های لابراتوار فارمسی قابلگی نرسنگ انستیتوت علوم صحی مولانا جلال الدین کابل
نتایج رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی آسیا کابل
نتایج رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی جامی کابل
نتایج رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی سردار داود خان انستیتوت علوم صحی آسیا کابل
نتایج رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی نوی لقمان حکیم کابل
نتایج رشته های لابراتوار و فارمسی انستیتوت علوم صحی رحمانزی کابل

 

نتایج چانس دوم انستیتیوت های خصوصی علوم صحی


نتایج چانس دوم  رشته های لابراتوار قابلگی نرسنگ و فارمسی انستیتوت علوم صحی احمد شاه بابا کندز
نتایج چانس دوم رشته قابلگی انستیتوت علوم صحی صحت
نتایج چانس دوم رشته های قابلگی نرسنگ و فارمسی انستیتوت علوم صحی سردار داود خان کابل
نتایج چانس دوم رشته های قابلگی نرسنگ و فارمسی انستیتوت علوم صحی لقمان حکیم سمنگان
نتایج چانس دوم رشته های قابلگی و فارمسی انستیوت علوم صحی درمان 2 بدخشان
نتایج چانس دوم رشته های قابلگی و نرسنگ انستیتوت علوم صحی سلام بغلان
نتایج چانس دوم رشته های لابراتوار قابلگی نرسنگ و فارمسی انستیتوت علوم صحی عمار تخار
نتایج چانس دوم رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی مولانا بلخ
نتایج چانس دوم رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی تالقان تخار
نتایج چانس دوم رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی فارابی کابل
نتایج چانس دوم رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی نوی لقمان حکیم کابل
نتایج چانس دوم رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی وزیری بغلان
نتایج چانس دوم رشته های لابراتوار قابلگی و نرسنگ انستیتوت علوم صحی درمان بغلان
نتایج چانس دوم رشته های لابراتوار قابلگی و نرسنگ انستیوت علوم صحی آسیا جدید جوزجان
نتایج چانس دوم رشته های لابراتوار و فارمسی انستیتوت علوم صحی روغتیا کابل
نتایج دور دوم رشته های لابراتوار قابلگی نرسنگ و فارمسی انستیتوت علوم صحی میهن دوست کندز
نتایج رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی باران بلخ
نتایج کابل دوم رشته های پروتیز دندان لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علو صحی جامع کامپلکس کابل