گزارش های صحی

بی پشینه ترین عملیات جراحی سوختگی در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی صورت گرفت
غلام نبی پسر شش ساله ی که هفتاد فیصد وجودش از سبب آتش پطرول دچار سوختگی شده بود، در شفاخانه صحت
طفل اندراگاندی به گونه بی پشینه از مرگ نجات یافت و مورد تداوی قرار گرفت.
حبیب الرحمن قاسم متخصص جراحی سوختگی شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، داکتر معالج غلام نبی میگوید، هنگامیکه
غلام نبی را به این شفاخانه آوردند حالتش خیلی وخیم به نظر میرسید، طفل به کوما رفته بود، تنها سی درصد از وجودش
سالم مانده بود، از چهره پدر طفل هویدا بود که امید زنده ماندن طفل اش را کاملا از دست داده است، اشک در چشمانش
حلقه زده بود، حس میکردم که تمام امیدش به طرف خداوند و داکتران این شفاخانه است، گرچه من هم حس خوبی نداشتم
بخاطر نجات طفل چراکه معالجه سوختگی درجه سه برای هر داکتری کار دشواری است، کاریکه تا کنون در افغانستان
نظیر نداشته است، حتی در کشور های منطقه، تداوی چنین واقعات کاری آسانی نیست، اما با اعتماد کامل که بالای خود و
همکارانم داشتم مطمئن بودم که حالت طفل خوب خواهد شد.

بیشتر بخوانید