گزارش ها و معلومات صحی

فهرستی از شاخص های صحی افغانستان، راهکارهای ریاست عمومی معلومات صحی، گزارشات سیستم معلومات صحی، نمایه های معلومات صحی، رهنمودها و گزارشات تطبیق کیفیت معلومات در وزارت صحت عامه را در قالب پی دی اف از لینک های ذیل بدست بیاورید.