ریاست جندر

گذارش کوتاه کنفرانس ملی محو خشونت علیه زنان

ریاست جندر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری صندوق جمیعت سازمان ملل متحد  ((UNFPA کنفرانس ملی در مورد رسیدگی سکتور صحت به خشونت مبنی جندر در افغانستان طی کمپاین" 16 روز فعالیت" جهت محو خشونت علیه زنان با شعار " اقدامات جامع و هدفمند هر عضوی از جامعه برای محو خشونت علیه زنان " در  قصرمرمرین به تاریخ 14/9/1395 که مصادف به 4 دسمبر 2016 بااشتراک مشاور صحی جلالتمأب خانم اول (محترم فوزیه علم)،هئیت محترم رهبری وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ، نماینده محترم پارلمان خانم شاه گل رضایی، نماینده های محترم وزارت امورزنان و دیگر وزارت های ذیدخل، صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان، و دیگر جامعۀ تمویل کنندگان در کابل، نهادهای جامعۀ مدنی و اجتماع رسانه  برگزار نمودند.

 خشونت علیه زنان نه تنها یک نقض حقوق بشری است؛ بلکه یک مشکل صحی نیز است
 کابل، 3 اسد سال روان

 وزارت صحت‌عامه جمهوری افغانستان در تاریخی 3 اسد سال جاری  نشستی پاسخ‌دهی در پیوند به خشونت علیه زنان و تاثیرات ناگوار آن بر   صحت و روان زنان را راه اندازی کرد
دوکتور احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه در این نشست در بخشی از سخن‌رانی خود گفت: « خشونت علیه زنان نه تنها یک تخطی حقوق بشری است؛ بلکه یک مشکل صحی نیز می‌باشد.

او اضافه کرد : خشونت مبتنی برجندر منتج به یک رشته مشکلات صحی فزیکی، روانی، جنسی و باروری می‌شود. »
معین وزارت صحت عامه هم‌چنان بیان داشت که « این وزارت با ایجاد کمیتۀ رسیده‌گی به واقعات خشونت های مبتنی برجندر تاکنون 22957 واقعه خشونت علیه زن را در بخش‌های روانی، فزیکی، تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی، ازدواج اجباری در بانک اطلاعاتی خود به ثبت رسانده است
قابل ذکر است که این وزارت تاکنون 25 مرکز حمایوی خانواده را در 22 ولایت کشور جهت رسیده‌گی برای زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند ایجاد کرده است.در این مراکز خدمات مشاورۀ روانی، خدمات طبی، کمک های حقوقی، رجعت دهی به نهادهای عدلی و قضایی و آموزش کارمندان صحی در پیوند به واقعات خشونت مبنی جنسیت را ارائه می‌گردد.
در همین حال خانم سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلكي وزارت امورزنان وزارت صحت عامه را یکی از همکاران خوب وزارت امور زنان در راستای مبارزه برضد خشونت علیه زنان عنوان نموده گفت: بلند بردن سطح آگاهی مردم با درنظر داشت قوانین اسلامی در جهت کاهش خشونت علیه زنان مهم میباشد.
از سوی دیگر آقای Bannet Ndyanabangi، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، گفت: « هرچند خشونت های مبتنی بر جنسيت؛ امنیت و اراده حیثت زنان را صدمه می زند با این حال آنان خواهند خاموش بمانند و این خاموشی خود زمینه ساز گسترش بیشتر خشونت علیه زنان می‌گردد

وزارت صحت عامه، ریاست "جندر" را در چارچوب تشکیلات خود، جهت رسیده گی به واقعات خشونت ایجاد نموده است. این وزارت متعهد به عرضه خدمات صحی به همه شهروندان به خصوص به زنانی است که مورد خشونت های گوناگونی قرار گرفته اند

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

دشبورد واقعات خشونت مبنی بر جندر از سال 2013-2017

در این دشبورد واقعات خشونت مبنی بر جندر در کتگوری های  ذیل نمایش داده میشود.

  • به اساس نوع خشونت
  • به اساس گروپ سنی
  • به اساس جنس
  • به اساس ولایت
  • به اساس سال

و همچنان مودل پاسخگویی سکتور صحت به واقعات خشونت مبنی بر جندر که واقعات خشونت در این مرکز ثبت و راجستر میگردد نیز به نمایش گذاشته شده است .