ریاست اقتصاد و تمویل صحت

ریاست اقتصاد و تمویل صحت در سال 1388 تحت تشکیل  ریاست عمومی پالیسی، پلان و روابط بین المللی ایجاد گردیده و در ابتداء دارای دو آمریت بود: آمریت اقتصاد صحت و آمریت تمویل صحت. در اواسط سال 1393، رهبری وزارت صحت عامه تصمیم گرفت تا این ریاست را گسترش داده و در تشکیل سال 1393 این ریاست را به چهار واحد ذیل ارتقاء داد که هدف آن همانا پاسخدهی به فعالیت های مبتکرانه بود که توسط این ریاست اجرا می گردید:  :

  • آمریت مطالعات اقتصادی
  • واحد پیگیری منابع
  • آمریت ائتلاف خطرات مالی
  • واحد ابتکارات تمویلی

از جمله وظایف ریاست اقتصاد و تمویل صحت راه اندازی مطالعات و تحلیل ارقام مرتبط به اقتصاد و تمویل صحت است تا ارقام معتبر و کلیدی در مورد تخصیص منابع و تصامیم پالیسی ساز برای وزارت صحت عامه را ارائه کند. بطور مشخص، ریاست اقتصاد و تمویل صحت مصمم است تا خلاهای موجود در بخش های متعدد را شناسایی نماید  – ارقام تهیه شده توسط این ریاست جهت رفع خلاهای که مانع انکشاف پالیسی ها و ستراتیژی ها به اساس شواهد می گردند بکار میروند.  

هدف ریاست اقتصاد و تمویل صحت کمک به سیستم صحی است تا:

  •  تخصیص منابع موجود به شکل موثر، کارآ، و عادلانه
  • استفاده از منابع با شفافیت و حسابدهی کامل
  • جستجو منابع بیشتر برای صحت

فعالیت های این ریاست به نکات که در بالا ذکر گردید خلاصه نگردیده، ریاست اقتصاد و تمویل صحت یکی از ریاست های مبتکر در وزارت صحت عامه بشمار می رود. در این ریاست فعالیت ها جهت کاهش خطرات مالی و برطرف نمودن موانع موجود در دسترسی به خدمات صحی، تعقیب میکانیزم های پیگیری منابع از طریق نهادینه سازی محاسبات صحی ملی و سیستم مدیریتی معلومات مصارف صحی و پیگیری منظم از نحوه جریان منابع، نیز انجام می پذیرد. 

از آوان تاسیس، ریاست اقتصاد و تمویل صحت مطالعات متعددی را در بخش های قیمت گذاری، ارزیابی موثریت قیمت، پیگیری منابع، و ابتکارات تمویلی انجام داده است.

چارت تشکیلاتی ریاست اقتصاد و تمویل صحت در شیمای ذیل ارایه شده است.

حسابات ملی صحی افغانستان با حسابات امراض ۱۳۹۳