راپور بزرگداشت از روز جھانی زن

راپور بزرگداشت از روز جھانی زن

به کمک مالی موسسات  UNFPA,UNICEF,JICA,MSI,AFGA,WHO

تاریخ : 15 حوت 1391 مطابق 5 مارچ 2013

محل  : هوتل کابل ستار

 

پس منظر :

                                                                                                        

مطابق به سروی میزان وفیات در سن باروری (Reproductive Age Mortality Survey)در سال 2003، تعداد وفیات مادران در افغانستان 1,600 فی 100,000   ولادت تخمین شده بود که  یکی از بلندترین نسبت های وفیات مادران در سطح دنیا بود (بارت لت، 2005). سروی وفیات افغانستان (AMS) در سال 2010 نشان داد که این نسبت به 327 فی 100,000ولادت کاهش یافته است. کاهش میزان وفیات با افزایش خدمات مسلکی در هنگام ولادت، افزایش تعداد ماهرهای ولادی، و ولادت در مراکز صحی دیده می شود. هر سه این خدمات در چند سال اخیر رشد سریع را در افغانستان تجربه کرده اند. به اساس معلومات جمع آوری شده از چهار محل مختلف در سالهای 2002-1999، بارت لت و گروپش تخمین نمودند (2005) که از هر شش زن افغان یکی در هنگام ولادت فوت می کند. سروی وفیات افغانستان در سال 2010 نشان داد که تقریبا از هر 50 زن افغان یکی در اثر اختلاطات ناشی از ولادت از بین می رود.

 در هفت سال گذشته، روی آوردن به تنظیم خانواده نیز در افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. مطابق به سروی وفیات افغانستان در سال 2010، میزان کلی باروری 5.1 فی 1000 است، و بیش از یک پنجم (%22) زنان متاهل از روش های تنظیم خانواده استفاده می کنند که از اینها بخش عمدهء شان (یعنی %20) از روش های مدرن کار می گیرند.

در سال 2010، ارزیابی ملی EmONC نشان داد که هیچ یک از مراکز صحی افغانستان نتوانسته به هدف ملیِ یعنی داشتن یک ماهر ولادیکه برای هر 100 ولادت پیش بینی شده دست یابد. در شفاخانه های ولسوالی ها و شفاخانه های ساحوی نسبت ماهرهای ولادی برای هر 100 ولادت پیش بینی شده 0 بود. مراکز صحی، شفاخانه های حوزوی، و شفاخانه های تخصصی همه دارای نسبت های پایین 0.1 ماهر ولادی برای هر 100 ولادت پیش بینی شده بودند. وفیات اطفال زیر پنج سال در افغانستان 97 فی 1000 ولادت است، و وفیات نوزادان 77 فی 1000 ولادت می باشد.

بنا برین وزارت صحت عامه  به هدف جلب و جذب و حمایت مقامات دولتی و دونر ها در بخش ارتقای ظرفیت خانم ها و ایجاد سهولت ها در مراکز صحی بخاطربهبود  صحت مادران و اطفال طی محفلی در هوتل کابل ستار از روز جهانی زن  تجلیل به عمل آورد .

 

اهداف :

جلب حمایت دولت و دونر ها  جهت بهبود کیفیت  پروگرام ها صحی بخاطر صحت مادران و اطفال

 

تنظیم کننده گان:

 داکتر راشده فرملی آمر تنظیم خانواده

داکتر همرا خان  رئیس جندر

داکتر عتیق اله عبادی هماهنگ کننده آموزش صحت باروری

داکتر فرزانه قیومی کواردیناتور صحت باروری

داکتر نزیهه احمدزی آفسر خدماتی تنظیم انواده

داکتر زرلشت عبید آفسر مادری مصئون

داکتر شکیب عرب از دیپارتمنت مادری مصوون

داکتر مقیم برنا  از دیپارتمنت تنظیم خانواده

داکتر نجلا از ریاست جندر

داکتر سمیر از ریاست جندر

قابله منیره از آمریت نرسنگ و قابله گی

خانم قدسیه از آمریت ارتقای صحت

گزارش مکمل