کنفرانس ملی اسلام وفاصله دهی میان ولادت ها / تنظیم خانواده

کنفرانس ملی اسلام وفاصله دهی میان ولادت ها / تنظیم خانواده

پس منظر:

 از آنجاییکه فاصله دهی میان ولادت ها/تنظیم خانواده یکی از جمله اجزای مهم صحت باروری بوده وباتطبیق این پروگرام 30فیصد مرگ و میر مادری پایین میاید و همچنان نتایج سروی مرگ و میر مادری سال 2010  نشان داده که استفاده از میتودهاوروش های فاصله دهی میان ولادت ها 22 فیصد بوده حالانکه آگاهی در مورد این روش ها 90 فیصد میباشد افغانستان یک کشور سنتی بوده ویکی از روش های استراتیژیک به منظور بهبود خدمات فاصله دهی وتنظیم خانواده کار با علمای مذهبی و رهبران جامعه میباشد و به تعقیب کنفرانس منطقوی  اسلام و تنظیم خانواده  که بتاریخ 28-29 نومبر 2011 با اشتراک  نمایندگان از کشور های اسلامی   درهوتل سرینا در کابل دایر شده بود ریاست صحت باروری  وزارت صحت عامه مشترکا با وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف،شورای علمای سرتاسری افغانستان،شورای علمای شیعه و اکادمی علوم افغانستان  یک کنفرانس ملی را دوروزه  تحت نام اسلام ووقفه دهی میان ولادت ها/تنظیم خانواده بتاریخ 23-24 ماه دسمبر مطابق به 3-4 ماه جدی سال 1391 به اشتراک 116 تن ازجمع علما و رهبران مذهبی براه انداختند ،که از 22 ولایت و مرکز وزارت ارشاد حج و اوقاف،شورای علمای سرتاسری ونماینده گان اکادمی علوم افغانستان ،نماینده گان کمیته دینی و صحی پارلمان، شورای علمای شیعه ،ریاست ها و بعضی دیپارتمنت های وزارت صحت عامه و موسسات ملل متحد و بعضی موسسات تطبیق کننده دربالروم  هوتل انترکانتینتل درکابل تدویر نمود.


هدف :  تحلیل و تجزیه برنامه تنظیم خانواده و فاصله دهی میان ولادت ها از نظر شریعت اسلام وعرضه خدمات باکیفیت تنظیم خانواده و دسترسی همگانی به روش های تنظیم خانواده جهت بهبود صحت مادران و اطفال و پایین آوردن میزان مرگ ومیر مادران واطفال .

مقاصد:

1-جلب حمایت علما کرام از برنامه  تنظیم خانواده جهت بهبود صحت و حفظ حیات مادران و اطفال.

2-بلند بردن سطح آگاهی 80 تن از رهبران مذهبی در مورد وقفه دهی میان ولادت ها/ تنظیم خانواده .

3-ایجاد توافق نظر میان علمای کرام در مورد حکم شرعی فاصله دهی بین ولادت ها و تنظیم خانواده.

4-صدور قطعنامه  حمایت علمای دین ازعرضه خدمات تنظیم خانواده.

اعضای افتتاحیه کنفرانس :

 محترم دوکتور ناجیه" طارق" معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه

محترم دوکتور احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه

محترم دوکتور  سعدیه فایق" ایوبی" ریس صحت باروری وزارت صحت عامه

محترم مولوی شهزاده شاهد عضو کمیته دینی پارلمان

 محترم" پاکرای" معین اسلامی اکادمی علوم افغانستان

محترم فوزیه  کوفی نماینده مردم درکمیسیون زنان مجلس نمایندگان

محترم قربانعلی معاون شورای علمای شیعه افغانستان

محترم مولوی عبدالمالک ضیائی رئیس مساجد وتکایای وزارت ارشاد حج واوقاف

محترم پروفیسور معروف" سامع" ریس انجمن رهنمای خانواده

        محتوم دوکتور پایاپ از دفتر صندوق جمعیت ملل متحد

 

تنظیم گننده و  تسهیل کننده گان :

 

داکتر راشده "فرملی" مسؤل تنظیم خانواده/ ریاست صحت باروی

دوکتور مقیم برنا ( وزارت صحت عامه)

دوکتور عبدالملک فیضی ( صندوق جمعیت ملل متحد )

دوکتور نزیهه بهادر احمدی (وزارت صحت عامه )

داکتر عتیق الله عبادی هماهنگ کننده پروگرام های صحت باروری

دوکتور هدایت اله مشفق( (USAID

دوکتور فرید احمد آرین ( انجمن رهنمای خانواده افغان )

محترم  آقای فروتن (شورای علمای سرتاسری )

محترم آقای فطری (شورای علمای شعیه )

        محترم آقای نوربخش ( معینیت اسلامی اکادمی علوم )

دوکتور نعمت الله "اکبری" (انجمن رهنمای خانواده)

محترم آقای "مروت" از اکادمی علوم افغانستان

محترم مرتضی حامد ریس تعلیمات علوم دینی اکادمی وزارت ارشاد،حج واوقاف

محترم مفتی شمس الرحمن "فروتن"

 

نتایج کنفرانس:

  1. صدور قطعنامه حمایت از برنامه تنظیم خانواده                     
  2. حمایت علمای دین از تنظیم خانواده و ارائه موضوعات ذکر شده در خطبه نماز های جمعه
  3. توسعه پروگرام فوق به سطح ولایتی

گزارش کامل را داونلود کنید.