انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان

انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان در سال 1963 به کمک دولت جرمنی تاسیس گردی ولی در دوران سالهای جنگ و نارامیها متاسفانه به رکود مواجه و منحل گردید.

 

جهت بلند بردن ظرفیت وزارت صحت عامه در

 • تربیت قوای بشری از صحت عامه ملی به صحت عامه مدرن
 • تدویر و هماهنگی تحقیقات برای دریافت وضعیت صحی فعلی و تاثیرات آن در دراز مدت بالای سیستم صحی
 • بهبود سرویلانس و اگاهی به موقع از امراض و پاسخ گوئی به موقع
 • استفاده ارقام و دریافت معلومات جهت تصمیم گیری برای پالیسی مبنع به شواهد و اسناد

رهبری وزارت صحت عامه با توجه و علاقمندی خاص شخص وزیر صاحب وزارت صحت عامه و معین تخنیکی  با تفهام نامهَ با  CDC/HHSدر جولای سال 2006 تصمیم به احیا انستیتوت گرفتند.                                                                                                                 

  

انستیتوت ملی صحت عامه شامل دیپارتمنتهای:

 1. تحقیق/ریسرچ
 2. آموزش منجمنت و صحت عامه
 3. سرویلانس و اگاهی دهی به موقع از امراض
 4. ارتقای صحت
 5.  لابراتوارهای مرکزی  صحت عامه

 

بوده و در مجموع 324 تن کارمند اعم از پرسونل فنی و مسلکیف مامورین اداری و کارکنان خدماتی دارد. انستیتوت ملی صحت عامه در منزل سوم

وزارت صحت عامه موقعیت داشته و لابراتوارهای آن در سینما پامیر نزدیک پل ارتل قرار دارند.

 

انستیوت ملی صحت عامه افغانستان اورګان اکادمیک و فکری وزارت صحت عامه بوده که:

 • قوای بشری را در عرصه صحت عامه و مدیریت انکشاف داده،
 • تحقیقات ضروری را جهت دریافت وضعیت صحی فعلی وبررسی اجرااْت سیستم صحی براه انداخته و هماهنگ مینماید،
 • ارقام صحی را تجزیه و تحلیل نموده معلومات لازم صحی را بمنظور اخذ تصامیم، تهیه پالیسیها و پلانهای متکی بر شواهد فراهم نموده،
 • به منظور پاسخگوئی به موقع به امراض و اپیدیمیها، سرویلانس امراض و سیستم اګاهی دهی فوری از وقوع امراض را ایجاد و تقویت بخشیده،
 • بحیث مرکز رجعت دهی، تضمین کیفیت، وارتقای ظرفیت خدمات لابراتواری ایفای وظیفه نمودهف زمینه را برای براه اندازی تحقیقات لازم و سرویلانس امراض فراهم نموده
 • به منظور ارتقای صحت و اوردن تغییرات مثبت صحی در سلوک مردم پالیسیها و رهنمودهای مناسب را تهیه نمو کمپاینهای لازم را براه میاندازد.

 

 با حمایت ( مالی و تخنیکی) شرکای کاری ما توقع میرود که انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان در اینده نزدیک به یک مرکز عالی تحقیقی,  اموزشی پرسونل صحت عامه ,تانک تفکر وزارت و مرکز همکاری با /WHOسازمان صحی جهان تبدیل گردد.