طرزالعمل ها

1. طرزالعمل ریاست عمومی منابع بشری

2. طرزالعمل ریاست تنظیم امور دوائی 

     پروسه انتقال دواخانه در ولایات

     طرزالعمل معیاری عملیاتی شرکت های تورید ادویه ومصحولات صحی

     طرزالعمل انتقال دواخانه ها

      ایجاد عمده فروشی

      ایجاد دواخانه ها

3. طرزالعمل ریاست سکتور خصوصی

4. طرزالعمل ریاست تهیه و تدارکات

5.اساسات راهنمای مراقبتهای اولیه چشم برای دوكتوران طب

6. تعلیماتنامه استندرد ادارات تفتش داخلی

7. د سټرګو د ساتنی او حفاظت په هکله صحي او بنسټیزه تګلاره

8. رهنمود اداره دوایی

9. رهنمود استفاده کلورین

10. رهنمود امبلانس

11. رهنمود تداوی درمنزل (1)

12. رهنمود رجعت د هی

13. رهنمود رسانه یی

14. طرز العمل نمونه برداری موا د غذائی و آب آشامیدنی

15. طرزالعمل حفظ مریضان

16. ظرزالعمل انستیتوت های علوم صحی خصوصی.docجدیدx11

17. لایحه انستیتوت های خصوصی1390

18. لایحه کنترول کیفیت اب حوض اببازی

19. لایحه وظایف آمریت کاهش تقاضای مواد مخدر

20. لوایح اصناف وشفاخانه ها

21. اصول نشراتی ویب سایت وزارت صحت عامه 

22. اصول نشراتی مجلۀ صحت و زنده