سوالات انستیتوت های علوم صحی خصوصی

سوالات جدید رشته نرسنگ

سوالات

______________________________________________________________________________________________________

سوالات جدید رشته قابلگی

سوالات

________________________________________________________________________________

سوالات جدید رشته فزیوتراپی

سوالات

________________________________________________________________________________

سوالات جدید رشته رادیولوژی

سوالات

_______________________________________________________________________________________________________

سوالات جدید رشته دواسازی

سوالات

_______________________________________________________________________________________________________

سوالات جدید رشته تکنالوژی طبی

سوالات

_______________________________________________________________________________________________________

سوالات جدید رشته پروتیز دندان

سوالات

_______________________________________________________________________________________________________

سوالات جدید رشته انستیزی

سوالات

_______________________________________________________________________________________________________

بخش تکنالوژی طبی

نمونه سوالات بخش تکنالوژی طبی .pdf


بخش قابلگی 

نمونه سوالات بخش قابلگی 1.pdf

نمونه سوالات بخش قابلگی 2 .pdf


بخش نرسنگ

نمونه سوالات بخش نرسنگ .pdf


بخش فارمسی

نمونه سوالات بخش فارمسی 1.pdf

نمونه سوالات بخش فارمسی 2.pdf