سوالات جدید اکمال تخصص سال ۱۳۹۷

بخش اناتومی

اناتومی 1   /    اناتومی 2   / اناتومی 3   / اناتومی 4    /   اناتومی 5  اناتومی  6اناتومی  7 /

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخش بیوشیمی

بیوشیمی خون   /   بیوشیمی کلیوی   /  بیوشیمی

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیولوژی مالیکولی 

پرسشنامه بیولوزی حجره

 

_________________

پتالوژی 

پتالوژی سیستمیک   /   پتالوژی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فارمکولوژی 

سوالات فارمکولوژی    /   فارمکولوژی

 

_________________

فزیولوژی 

فزیولوژی    /   فزیولوژی 2

 

_________________

مایکروبیولوژی 

Microbiology-fa   /   مایکرو

 

_________________

هستولوژی 

Histology

 

_________________

جراحی 

 جراحی سوختگی   /   سوالات سوختگی 

 

_________________

چشم 

چشم    /   چشم 2   /   چشم  3   /  چشم  4 چشم  5

 

_________________

گوش وگلو

گوش وگلو 1   /   گوش وگلو 2  /   گوش وگلو 3

 

________________

نسایی ولادی 

نسایی ولادی    /   نسایی ولادی 1  /   نسایی ولادی 2   / نسایی ولادی  3   / نسایی ولادی  4  / نسایی ولادی 5  /   نسایی ولادی  6  /   نسایی ولادی  7  /   نسایی 8

 

________________

اورتوپیدی 

________________

جراحی اوعیه 

________________

جراحی عصب 

_______________

جرای عمومی 

_______________

جراحی اطفال

_______________

جراحی عدلی 

_______________

یورولوژی 

_______________

جراحی صدری 

_______________

داخله 

داخله اطفال   /   داخله اطفال  2   /   داخله  اطفال 3

 

_______________

داخله 

داخله صدری   /     داخله  صدری  2

 

_______________

هماتو لوژی 

هماتولوژی   /    هماتولوژی 2

 

_______________

انتانی 

انتانی   /   انتانی 2

________________

انستیزی 

_______________

توبرکلوز 

_______________

جلدی 

_______________

داخله 

داخله عمومی   /   داخله عمومی 2

_______________

صحت روانی 

صحت روانی   /    صحت روانی 2

_______________

طب عدلی 

_______________

نفرولوژی 

_______________

Stomatology

ST 1    /     st 2    /      st 3   /   st 4  /   ST 5