ندامت و پشیمانی پدر یک طفل مصاب به پولیو

یار محمد باشنده لویه ویاله شهر کندهار در جریان کمپاین های واکسین پولیو به اثر تبلیغات منفی از واکسین نمودن اطفال خود در مقابل مرض فلج اطفال یا پولیو امتناع می ورزید. این کار وی سبب شد تا یک دختر دو ساله وی بنام بی بی روضیه به این مرض فلج کننده دایمی مصاب گردد. اکنون وی از این کار خود سخت نادم و پشیمان است و به حالت این دخترک معصومش که توان راه رفتن را از دست داده است، بسیار زیاد متأثر و غمگین است. قطرات واکسین پولیو در هر دور کمپاین، به صورت تدریجی مقاومت و معافیت بدن اطفال را در مقابل این مرض بلند میبرد که در نتیجه اطفال در برابر این مرض وقایه و محافظت میگردند، اما این دختر معصوم  به سبب ممانعت پدرش، از واکسین کردن محروم قرار گرفت، وجودش در برابر این مرض مقاومت و معافیت حاصل نکرد و سر انجام به مرض فلج اطفال یا پولیو مصاب شد.  

یار محمد که اکنون به حقیقت این مرض پی برده است و نمی خواهد که سایر اطفال منطقه و قریه اش به مرض فلج اطفال مصاب گردد، برای آگاهی مردم در این مورد کار میکند و به صورت رضاکار خانه به خانه میرود تا مردم را از خطرات این مرض و اهمیت واکسین آگاه سازد.

وی میگوید که خانواده ها، مخصوصاً پدران و مادران زیر بار تبلغیات منفی نرود و سرونوشت و صحت اطفال شان را بهخطر مواجه نسازند.

پولیو یک مرض فلج کننده دایمی است، زمانی که یک طفل به این مرض مصاب میگردد، امکان تداوی آن در هیچ گوشه از جهان و در هیچ مرکز صحی پیشرفته وجود ندارد. اما خوشبختانه این مرض ذریعه واکسین قابل وقایه و محو میباشد.

علاوه بر خود یار محمد، مادر و مادر بزرگ این دختر نیز به خاطر آگاهی دهی خانواده ها خانه به خانه میروند تا سایر اطفال قریه و منطقه شان به این مرض مبتلا نگردند و از خانواده ها میخواهند که در قسمت واکسین نمودن اطفال شان غفلت نکنند.

بی بی روضیه با نگا های معصومانه اش به سوی سایر اطفال که بازی و ساعت تیری میکنند، می بیند، اما خودش توان استاده شدن و راه رفتن را ندارد که با اطفال هم سن و سال بازی کند.

یار محمد میگوید، این وضعیت دختر اش او را سخت میرنجاند و خود را مسئول حالت وی میداند. اگر وی را در وقت و زمان که واکسیناتوران به درب منزلش می آمدند، واکسین میکرد، حالا به این وضعیت سردچار نمی شد.