چارچوب تغییر و انکشاف پلان عملیاتی اضطراری ملی محو پولیو برای سال 2019

برنامه ملی محو پولیو وزارت صحت عامه به خاطر انکشاف پلان عملیاتی اضطراری محو پولیو برای سال 2019، نتایج مداخلات و فعالیت های پلان سال 2018 و چالش های باقیمانده را بررسی نمود و برای پیشبرد هدف افغانستان عاری از پولیو پلان و برنامه ها را طرح ریزی نمود.

در این زمینه، از تمام تیم های ساحوی محو پولیو خواسته شد که چالش های کلیدی فرا روی تطبیق کمپاین های واکسین را در ساحات مربوطه شان شناسایی کرده، نتایج مداخلات کار و اقدامات بعدی شان را در حل چالش ها به مرکز ملی عملیاتی اضطراری برای محو پولیو شریک سازند.

داکتر هدایت الله ستانکزی مسئول برنامه محو پولیو طی نشستی در این باره در ولایت کندهار با تیم حوزوی جنوب صحبت نموده، تلاش های آنان را در خصوص مبارزه با مرض فلج اطفال یا پولیو ستود و از آنان خواست تا تلاش های بیشتری را در این زمینه به خرچ دهند.

حوزه جنوب افغانستان، واقعات بیشتر مثبت پولیو را در سال 2018 داشت. چون اکثر این مناطق به دلیل مشکلات امنیتی و عدم دستیابی کارکنان واکسین پولیو به تمام اطفال زیر سن پنج سال از پوشش کمپاین های واکسین پولیو باز ماند و حدود 15 طفل تنها در این حوزه به پولیو مصاب گردید.

همچنان مرکز ملی عملیاتی اضطراری محو پولیو نشستی را به سطح ملی دایر نمود و همه تیم های ساحوی محو پولیوی زون های مختلف فغانستان را در آن دعوت نمود تا به خاطر رفع چالش ها و مشکلات شان دیدگاه ها و سفارشات شان را شریک سازند.

در پایان این نسشت یک سلسله موارد لازم برای دست یابی بهتر و بیشتر واکسیناتوران و رضاکارن به اطفال ساحات غیر قابل دسترس، افزایش نقش جامعه و تشویق و ترغیب خانواده برای واکسین نمودن اطفال شان در مقابل این مرض، رسیدگی لازم به اطفال خانوادهای که در ساحات دارای خطر بلند ویروس پولیو رفت و آمد میکنند، بهبود کیفیت برنامه محو پولیو و نیز همکاری مشتریک و نزدیک برنامه محو پولیو و برنامه واکسیناسیون روز مره مشخص گردید تا در پلان اضطراری محو پولیوی سال 2019 گنجانیده شود.