کتاب فتاوای علمای جهان اسلام راجع به اهمیت واکسین پولیو و سایر واکسین های وقایوی به چاپ رسید

اخیراً مجموعه از فتاوای مراجع معتبر جهان اسلام و علمای جید کرام از افغانستان و سایر کشور های اسلامی جمع آوری و با ترجمه فارسی و پشتو به چاب رسیده است. در این کتاب از دارالعلوم دیوبند، پوهنتون الاظهر مصر ، مرکز تحقیقاتی علامه قرضاوی، امامان حرمین شرفین عربستان سعودی، دارالعلوم کراچی و به همینگونه از برخی علمای مطرح و معتمد دینی افغانستان و پاکستان جمع آوری شده که همه این فتاوا بر اهمیت واکسین پولیو و سایر واکسین های وقایوی تاکید داشته و خانواده های مسلمان را بر تطبیق این واکسین ها به خاطر حفظ صحت و سلامتی اطفال شان مکلف دانسته اند.

همچنان علمای گرام به سطح افغانستان و جهان از تطبیق کمپاین های واکسین پولیو برای اطفال حمایت نموده و طی گرد همایی های مختلف از مردم خواسته اند که حفاظت اطفال از امراض ساری و قابل وقایه با واکسین مسئولیت ایمانی و اسلامی آنان است و اطفال حق دارند که در برابر همچو امراض وقایه و محافظت شوند.

به گفته عالمان دین اگر اطفال به اثر غلفت و بی توجهی والدین در مقابل امراض واکسین و وقایه نگردند، در واقعه والدین مرتکب جفای بزرگ در حق اطفال میگردند.

واکسین پولیو کاملاً مصئون است و هیچ گونه عوارض جانبی برای اطفال ندارد و این واکسین توسط عالمان دین در افغانستان و به سطح جهان اسلام مورد تائید قرار گرفته است.