داستان کوتاه زندگی یک نوجوان مصاب به پولیو

اسدالله سه سال عمر داشت زمانیکه برایش گفته شد که دیگر هرگز به پاهای خود راه رفته نمی تواند. وی در جنوب افغانستان زمانی به دنیا آمد که تیم های واکسین پولیو از سبب جنگ های شدید نمی توانستند به اطفال آن منطقه واکسین پولیو را تطبیق نمایند. از سبب موجودیت و محو نشدن ویروس پولیو در آن ساحه، متأسفانه اسد الله به این ویروس مصاب شد و او را برای همیش فلج ساخت. عدم دسترسی به تمام اطفال در جریان تطبیق کمپاین های واکسین پولیو هنوز هم یک چالش بزرگ فرا راه برنامه محو پولیو در برخی از ساحات کشور میباشد. فرصت های کاری محدود و چالش ها امنیتی، زندگی جوانان در افغانستان را دشوار ساخته است. اما با محدویت تحرک و ناتوانایی راه رفتن، زندگی برای جوانان مثل اسدالله مشکل تر و دشوار تر نیز میشود.

اسدالله، درد و رنج زندگی خودا را با لحن آرام و مأیوس کننده اینگونه بیان میکند: " هنگامیکه انسان فلج شود، اصلاً خود را زنده نمی داند. من خود را شخص نیمه و نامکمل احساس میکنم. حتی من نمی توانم کار های بسیار ساده و آسان را انجام دهم."

او میگوید: " من بار دوش اقارب و دوستان خود شده ام که مرا انتقال میدهند. این برایم تحقیر کننده است و خود  را مانند اثاثیه و اسباب سفر فکر میکنم. "

اسدالله اکنون ۱۹ سال عمر دارد و توسط یک سه چرخه فرسوده و زنگ زده که با فشار دست آنرا به حرکت در می آورد، گشت وگذار میکند.

 او حقوق بسیار ناچیزی از حکومت دریافت میکند. اما اسدالله نگران از این است، در یک کشور که ۴۰ فیصد جوانان آن بیکار اند، او هرگز کار پیدا نخواهد کرد. وی میگوید، "این ناتوانی تمام ابعاد زندگی ام را متأثر ساخته است. اکثر مردم در صدد ازدواج و داشتن خانواده و اطفال اند و من هم میخواهم تشکیل خانواده نمایم، اما هرگز مهریه و مصارف عروسی را آماده کرده نمی توانم و کی قبول خواهد کرد تا دختر و یا خواهر خود را به عقد من در آورد ؟"

  اما اسدالله هرگز تسلیم نشد، روزی دوستانش به یک تپه بالا می شدند که در آنجا بازی نمایند. اما او نتوانست توسط بایسکل سه چرخه خود به آنجا برود و دوستانش او را نیز حمل نکردند، بنابراین او به کمک دستانش بلند شد. او آن روز پرماجرای خود را اینگونه روایت میکند: "واقعا آن روز برایم سخت بود که صخره ها را صعود کنم، اما من آن مسافه را با نیروی دستان خود طی نمودم و خود را بالای تپه رسانیدم. این باعث شد که من قوی باشم و نسبت به آینده دیدگاه مثبت داشته باشم.»