مرکز واحد خدمات مراجعین وزارت صحت عامه به بهره برداری سپرده شد

داکتر ماموسی زیور معین مالی واداری وزارت صحت عامه به روز (دوشنبه 29 دلو سال روان ) مرکز واحد خدمات مراجعین وزارت صحت عامه را افتتاح وبه بهره برداری سپرد.

این مرکز به منظور ثبت و تنظیم بهتر امور مراجعین، تامین ارتباط به موقع با شعبات ذیربط و جلوگیری از ورود اشخاص غیر مسوول به داخل وزارت، حل مشکلات اکثر مراجعین در یک محل ، حضور نماینده های ریاست های که بیشترین مراجعین را دارند در مدیریت عمومی پذیرش و تنظیم مراجعین ، جلوگیری از ازدحام در محوطه وزارت و حفظ محرمیت اسناد ایجاد شده است.
قابل یادآوری است در صورت که حل مشکلات مراجعین بنا بر هر دلیلی در یک محل قابل تطبیق نباشد، کارمندان مدیریت پذیرش و تنظیم مراجعین بعد از تلاشی توسط مسوولین امنیتی آنها را به رویت کارت هویت ثبت نموده و بعد از توزیع کارت اجازه ورود به داخل وزارت صحت عامه اجازه میدهند.