دیدار رهبری وزارت صحت عامه با شماری از نماینده‌گان نهاد های تمویل کننده

داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به روز یک شنبه (۲۸ دلو سال روان خورشیدی) با هیات رهبری بانک جهانی، سازمان صحی جهان، و اتحادیه اروپا طی نشستی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست روی چگونه‌گی روند تدارکات پروژه «صحتمندی»، ارایه خدمات صحی به سطح کشور، فراهم سازی پیش زمینه‌ها برای مدیریت اجراات، به کارگیری شیوه های جدید برای بلند بردن میزان دسترسی مردم به خدمات صحی به ویژه مراقبت های ولادی، فاصله دهی میان ولادت‌ها، تطبیق واکسین و چگونه‌گی ارزیابی کارکردهای وزارت صحت عامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
هم‌چنان در این نشست راهکار های مشخص برای تطبیق پروژه «صحتمندی» مبنی بهبود عرضه خدمات صحی در کشور پیشنهاد گردید و روی اقدامات آن توافق همه جانبه صورت گرفت.