نهاد ملی اعتبار دهی مراقبت های صحی معرفی شد

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز یک شنبه 14 دلو سال روان خورشیدی، نهاد ملی اعتبار دهی را طی نشستی معرفی کرد.

نهادی ملی اعتباردهی در چارچوب وزارت صحت عامه جدیداً ایجاد شده است. این نهاد کیفیت عرضه خدمات صحی را در مراکز صحی دولتی و خصوصی مدیریت می‌کند.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور ایجاد این نهاد را یک گام نیک در پیوند به معیاری سازی خدمات صحی و بلند بردن کیفیت خدمات صحی در کشور دانسته گفت: «هدف از ایجاد این نهاد، مدیریت کیفیت خدمات مراکز صحی خصوصی و دولتی میباشد.»
وزیر صحت عامه کشورهمچنان تاکید کرد که، نهاد ملی اعتباردهی، مراقبت صحی را که برابر با معیارات جهانی است در مراکز صحی خصوصی و دولتی تطبیق می کند که با درنظر داشت این معیارات کیفیت عرضه خدمات صحی به مراتب از گذشته بلند خواهند رفت.
از سوی هم، داکتر صفت الله حبیب، به نمایندگی از اتحادیه اروپا در این نشست از بهبود عرضه خدمات صحی در افغانستان یاد کرده گفت: «نهاد ملی اعتباردهی قدم دیگری است بسوی معیاری سازی عرضه خدمات صحی در افغانستان و اتحادیه اروپا متعهد است تا سکتور صحت افغانستان را در راستای بهبود عرضه خدمات صحی باکیفیت حمایت کند.»
نهاد ملی اعتباردهی در مرحله نخست کارکردهای نزدیک به 20 شفاخانه را به شکل آزمایشی بررسی می کند و برای شفاخانه های که برابر با معیارات این نهاد اند سند اعتباردهی میدهد. این پروسه به صورت تدریجی به سایر شفاخانه ها و مراکز صحی در کابل و ولایات کشوردر آینده گسترش می یابد.