نشستی جهت نهایی سازی پلان استراتیژیک ملی ارتقای تغذی برگزار گردید

وزارت صحت عامه، دوشنبه (8 دلو سال روان) نشستی را جهت نهایی سازی پلان استراتیژیک ملی ارتقای تغذی در تالار داکترسهیلا صدیق برگزار نمود.

داکتر ماموسی زیور، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه که در این نشست حضور داشت، گفت:« وزارت صحت عامه بر اساس ماموریت خویش متعهد به وقایه و معالجۀ امراض، به منظور کاھش در میزان مرگ ‌و‌میر و فقر ناشی از مصارف مصیبت بار صحی می باشد.»
معین مالی و اداری وزارت صحت عامه علاوه نمود:« به اساس سروی ملی تغذی(NNS) در 2013 قد کوتاهی در بین اطفال کمتر از پنج سال 41 فیصد، میزان کم خونی در بین خانم های سن باروری (40) فیصد و در بین اطفال 6 الی 59 ماه 45 فیصد می باشد.»
هم‌چنان داکتر ماموسی زیور معین مالی و اداری ، افزود. « فقدان ویتامین A در اطفال 6 الی 59 ماهه 50 فیصد بوده و در بین خانم‌های سن باروری ۱۱ فیصد می‌باشد، که به مصابۀ یک مشکل جدی برای وزارت صحت عامه مشخص گردیده است.»
قابل یاد آوری است که میزان اضافۀ وزن و چاقی در کشور دو چند گردیده است. در سال 2004 دوازده فیصد از خانم‌ها از نظر شاخص کتله وزن بدنBMI) ) دارای اضافه وزن بوده و3 فیصد از آن‌ها چاق بودند، در حالی که این آمار طبق) (NNS در سال 2013، 29 فیصد اضافه وزن و 8 فیصد آن‌ها چاق گزارش داده شده است.
ریاست ارتقای صحت، با هماهنگی ریاست تغذی وزارت صحت عامه و سایر شرکا، مسودۀ استراتیژیک پلان ملی ارتقای تغذی را تهیه و تدوین نموده است. که در این نشست این استراتیژی با نماینده‌گان ادارات ملی و بین المللی شریک می‌گردد، تا ان را مرور نموده و با نظریات شان این سند را بیشتر غنی سازند.
اهمیت پلان استراتیژيک ملی تغذی در برگیرنده موضوعات متذکره از جمله، دو گانگی در تطبیق برنامه‌های ارتقا و مفاهمه برای تغذی، پراگنده‌گی و تداخل کاری، طرح و دیزاین برنامه‌های مفاهمه برای تغذی عامه به شکل تصادفی بدون شناسایی مشکل سلوکی و اسباب آن، سلوک دلخواه ما و بدون شناسایی نفوس مورد هدف و انتخاب استراتیژی مناسب و ضیاع منابع مالی می باشد.
وزارت صحت عامه خود را مکلف می‌داند که بر علاوه عرضۀ خدمات صحی با کیفیت، در راستای ترویج سلوک صحی و روش سالم زنده‌گی با استفاده از روش های مفاهمه برای تغییر سلوک و ارتقای صحت فعالیت نماید.