نشست آگاهی دهی تطبیق کتاب رهنمای صحت مادر و طفل برای نماینده گان سه ولایت دایر گردید

وزارت صحت عامه یک شنبه (7 دلو سال جاری) نشست سه روزه ای را در پیوند به تطبیق کتاب رهنمای صحت مادر و طفل برای نماینده گان ولایتهای کابل، ننگرهار و بامیان در تالار مرکزعملیاتی پولیو راه اندازی نمود.

هدف از تطبیق و معرفی کتاب رهنمای صحت مادر و طفل، بهبود هماهنگی میان جامعه، خانواده ها و کارکنان صحی بوده و در ضمن، این کتاب آگاهی زنان و خانواده های شان را در مورد مسایل کلیدی و حیاتی صحت مادر و طفل بلند می برد.
داکتر فدامحمد پیکان معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه که در این نشست حضور داشت، گفت:« کتاب رهنمای صحت مادر و طفل مجموعۀ از پیام ها و ریکارد های صحی اساسی است، که معیاری به منظور مشوره دهی و حفظ ریکاردهای مرتبط به صحت مادر و طفل می باشد.»
داکتر پیکان علاوه نمود: «در قسمت تهیۀ این کتاب زحمات زیادی کشید شده است و شما استید که این کتاب را در مراکز صحی ولایت های خود مورد تطبیق قرار می دهید.»
معین عرضۀ خدمات صحی افزود:« کتاب رهنمای صحت مادر و طفل را تنها به وزارت صحت عامه نگذارید؛ بلکه این کتاب را با وزارت خانه ها و ارگان های دیگر شریک ساخته تا مردم بیشتر در مورد آن آگاهی لازم را به دست آورده و آز آن استفاده مؤثر نمایند.»
این ابتکار که در بیش از 30 کشور جهان از آن استفاده می شود، توسط یک تیم تخنیکی با استفاده از تجارب کشور های دیگر بعد از وفق دادن آن با شرایط افغانستان به طور امتحانی از آگست 2017 الی ختم جون 2018 در دو ولسوالی کشور (میربچه کوت کابل و کامه ننگرهار) به اجرا گذاشته شد.
به اساس این نتایج ارزیابی کشور جاپان متعهد گردیده است، تا توسعۀ کتاب رهنمای صحت مادر و طفل را در 34 ولایت کشور در مدت سه سال  )2019 - 2021) حمایت مالی نماید.
این پروژه تحت رهبری ریاست صحت باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان وزارت صحت عامه از طریق اداره یونیسف در افغانستان تطبیق می گردد. خوشبختانه موافقت نامۀ مالی بین اداره همکاری های بین المللی جاپان جایکا و اداره یونیسف در ماه اگست 2018 به امضاء رسید. این ابتکار در طول سه سال به طور مرحله وار در تمام ولایت های افغانستان توسعه داده می شود.
مرحله اول در 2019 درسه ولایت، کابل، ننگرهار و بامیان، مرحله دوم در 2020 درهشت ولایت (غور، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، کندهار، بلخ، هرات و بدخشان) و مرحله سوم در 2021 در تمام ولایت های کشور تطبیق می گردد.
کتاب رهنمای صحت مادر و طفل بیشتر مادران حامله و اطفال کمتر از سن 2 سال را تحت پوشش قرار می دهد و در مجموع همه خانواده ها می توانند از ان مستفید شوند.