معين مالی و اداری وزارت صحت عامه دوکتور ماموسۍ زيور با یک هيئت عالی رتبه از کشور پاکستان دیدار نمود

هيئت متذکره جهت تسریع روند فعالسازی سه شفاخانه در کابل، ننګرهار و لوکر که توسط کشور پاکستان اعمار ګردیده است به کابل سفر نموده است.

در این مجلس پروسه فعالسازی هر سه شفاخانه مورد بحث قرار ګرفت و رهبری هيئت وعده سپرد تا کار های ناتکمیل را در زود ترین فرصت تکمیل نموده شفاخانه ها را به بهره بردادری میسپارند.

قابل یاداوری است که شفاخانه علی جناح در کابل، شفاخانه کلیه نشتر در ننګرهار و شفاخانه نایب امین الله خان در لوګر توسط کشور پاکستان اعمار ګردیده است که بعد از تکمیل کار های آن در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده میشوند.