گزارش کارکرد ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه

ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی که یکی از مهمترین و کلیدیترین ریاستهای وزارت صحت عامۀ کشور می‌باشد وظایف زیر را به عهده دارد:

 1. توزیع جواز فعالیت برای همه کارکنان صحی؛
 2. بررسی و تایید تصدیق‌های مریض داخل و خارج کشور؛
 3. بررسی از معاینه خانه‌های خصوصی داکتران و پرسونل صحی؛
 4. رسیده‌گی به شکایت‌ها از تخلف‌های طبی تمام مراکز و پرسونل صحی؛
 5. ارایۀ مشوره و ابراز نظر در مورد طرح پالیسی امور صحی در سطح کشور؛
 6. ایجاد هماهنگی با وزارت صحت عامه جهت اجراات بهتر امور؛
 7. ایجاد میکانیزم برای  تطبیق امور بررسی از قوانین صحی؛
 8. کنترول و نظارت عمومی از فعالیت صحی در تمام کشور و ارایۀ راپور اجراات به مقام محترم وزارت صحت عامه ؛
 9. ایجاد میکانیزم برای جلوگیری و ممانعت از سوء استفاده‌ها و فساد اداری.

ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی که یکی از مهمترین و کلیدی ترین ریاست های وزارت صحت عامه کشور میباشد در شش ماه اخیر این ریاست یکی از فعال ترین و پردست آوردترین ریاست وزارت صحت عامه است که چند مورد آن به صورت خلاصه قرار ذیل است:

 • بررسی که توسط مراجع ذیربط از ریاست متذکره ظرف شش ماه گذشته صورت گرفته است حاکی از آن است که 80 در صد کمیشنکاران داخل و خارج آن اداره شناسایی و شیوه های کاربرد و اعمال غیر قانونی آنها از جمله جعل اسناد صحیه، تخطی در معاینه خانه دوکتوران، تایید وترتیب تصادیق مریضی جلوگیری نمایند و در چوکات اصول بدون اخذ کمیشن به حل مشکل مراجعین به اساس نوبت رسیدگی گردد.
 • همچنان این اداره از بدوی ایجاد حکومنت انتقالی در سال 1380 تا امسال دسترسی به اینترنت نداشتند و اغلب کارمندان آن حتی بلدیت به استقاده  کامپیوتر را نداشتند ولی اکنون به ابتکار رئیس جدید به تعداد دوازده پایه کامپیوتر وجود دارد و اغلب کارمندان این اداره آموزش استفاده از کامپیوتر را فرا گرفته و دسترسی به اینترنت نیز دارند.
 • در قسمت بررسی از مراکز خصوصی خودسر و غیر قانونی باید تذکر داد که تنها در ولایت کابل ظرف شش ماه گذشته در حدود 57 شفاخانه معالجوی و به تعداد 28 کلینک سرپا خودسر و غیر معیاری مسدود گردیده است.
 • در قسمت حضور کارمندان به صورت منظم تا ختم حاضری رسمی تمام کارمندان در دفاتر مربوطه این ریاست به صورت فعال حضور دارند.
 • هماهنگی کامل ریاست متذکره با مقام وزارت و ریاست های مربوطه این وزارت سبب تسریع روند کاری با نتیجه بهتر گردیده است.
 • بررسی و نظارت مراکز صحی ولایات با پلان و برنامه ریزی درست در قدم نخست مراکز صحی ولایات درجه اول مورد بررسی و نظارت توسط این اداره قرار گرفته که یکی دیگر از ابتکارات رئیس جدید میباشد.
 • قبلا دوکتوران تبعه خارج با ویزه سیاحت توسط برخی از مراکز صحی خصوصی دعوت و به فعالیت میپرداختند و سالها این روند ادامه داشت خوشبختانه اکنون میتوان گفت که در سطح کشور حتی یک مورد هم وجود نخواهد داشت.
 • تجدید و ایجاد لوایح و مقرره در بخش های مختلفه طبی تا خدمات رسانی طبی مطابق به روز باشد و سهولت بیشتر ایجاد نموده است.