آمر شفاخانه ولایت غزنی

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي  منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 13 دلو 1397

         به اطلاع تمام واجدین شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه  در شفاخانه غزنی (1) نفر را با شرايط ذيل ا ستخدام مي نمايد:

 عنوان وظیفه:      آمر شفاخانه

 وزارت یا اداره:     وزارت صحت عامه

 موقعیت:             ولایت  غزنی

 ریاست:              آمریت شفاخانه

 بست:                3

 گزارش به:          رییس صحت عامه و ریاست اساسی خدمات اساسی شفاخانه یی

 گزارش از:          تمام کارمندان شفاخانه

 هدف وظیفه:

 •  تطبيق ،کنترول ، وارسي و نظارت از امورات مسلکي واداري شفاخانه غرض تامين عرضه خدمات صحي مطابق به پاليسي ملي عرضه خدمات صحي شفاخانه يي
 • پائين آوردن وفيات اطفال ومادران نقش فعال داشته ، وي مسوول تاٌ مين  وتقويه سيستم رجعت دهي در قدمه هاي مختلف صحي ميباشد. در عرضه خدمات صحي نيازمندي هاي اجتماع را درنظر گرفته و درمورد  سعي وتلاش مينمايد.

 مکلفیت ومسولیت های وظیفوی:

 • رهبري ورهنمايي امورات مسلکي واداري شفاخانه
 • دايرنمودن و رهبري مجالس Hospital Management Board وHospital Buying Board بصورت هفته وار واخذ تصاميم مهم بعد از فيصله بورد اداري شفاخانه
 • نظارت و کنترول فعاليت  هاي يوميه شفاخانه ، هماهنگي فعاليت هاي شفاخانه
 • مطمئن شدن از پاسخ دهي شفاخانه به اجتماع  با ايجاد  Hospital Board Communityو داير نمودن مجالس منظم اين کميته.
 • مسول تطبيق ّ ستندرد هاي شفاخانه ، تقويه کميته های مربوط شفاخانه ، ارزیابی ستندردها
 • تهيه پلان برای حالات عاجل و اضطرار، آماده گي لازم  براي واقعات عاجل طبي وحوادث ديگر درساحه کاري اتفاق مي افتد
 • مطمئن شدن از قبول مريضان رجعت داده شده توسط شفاخانه ورجعت مريضان نيازمند جهت تداوي و يا تعقيب تداوي به قدمه هاي ديگر
 • مطمئن شدن از جمع آوري معلومات صحي مرتبط بصورت درست ودقيق توسط بخش هاي مختلف شفاخانه به همکاري مدير نرسنگ ، سر طبيب و مد يکال ريکارد و تقديم راپور فعاليت هاي شفاخانه بصورت ماهوار / ربعوار/ شش ماهه و سالانه به مسئولین بخش پروژه ریفورم 
 • مطمئن شدن از استفاده درست وسايل ووسايط شفاخانه
 • مسوول تقويه سيستم  تکنالوژي معلوماتي جهت توانمند ساختن اين سيستم براي جمع آوري، تجزيه ، حفظ ورسانيدن معلومات متذکره به اشخاص ذيربط
 • مطمئن شدن از سيستم درست لوجستيکي و خريداري براي تهيه وتدارک تجهيزات، ادويه جات و ديگرمواردات  غرض تامین شفافیت
 • مطمئن شدن از نگهداري وحفظ محيط زيست جهت  حفظ سلامت پرسونل  ومراجعين شفاخانه، اطمینان از آب پاک برای پرسونل ، مریضان و مراجعین درنظر گرفتن معيارات وقايه انتان
 • مطمئن شدن از دست رسي خدمات به تمام مريضان به شمول معيوبين .
 • مطمئن شدن از ايجاد سيستم تنظِيم باطله ها( system waste management )
 • اشتراک فعال درمجالس PHCC و مجالس ديگر هماهنگي و نتورکنگ که به سطحه ولایات و مرکز دایر میشود
 • تهیه ، ترتیب پلان ماهورا، ربعوار و سالانه فعالیت های شفاخانه
 • تهیه و ترتیب گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه فعالیت های انجام شده شفاخانه

 

 مواصفات:

 • فارغ فاکولته طب
 • داراي شايستگي کافي در بخش مديرت شفاخانه يي و صحت عامه داشته باشد .
 • داري قوه افهام وتفهيم قوي و Good team player
 • مهارت کاري در لسان انگليسي ومهارت کاري در پروگرام هاي  Word/ Excel and Power point

تجربه کاري : حداقل 3 سال تجربه کاری مسلکي در شفاخانه (متخصص ترينر برتري دارد )و2 سال تجربه در مديريت صحت عامه وِيا شفاخانه يي (Public Health or Hospital Management)

 امتیازات: مقدار معاش به اساس سیستم رتب ومعاش پروژه اصلاحات شفاخانه ها  

 ریفرینس: 

 1. کتاب EPHS و HMIS 
 2. کتاب ستندردهای شفاخانه
 3. سوالات اصلاحات اداری
 4. پلان ستراتیژیک وزارت

 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام وزارت و یا از ریاست صحت عامه ولایت غزنی  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که به شکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق  (روز ، ماه ، سال) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af   نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

کاندیدانی که در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.