داکتر جراحی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 7 دلو 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی بغلان  1 تن در بست 5 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:         داکتر جراحی

وزارت/اداره:          وزارت صحت عامه        

موقيعت:                ولایت بغلان

بست:                    5

گزارش به:             سرطبيب شفاخانه

گزارش از:             ندارد

هدف وظيفه: تشخيص احتمالي و به وقت، تداوي وتعقيب مريضان داخل وخارج بستر بشمول رجعت دهي مناسب به  متخصصين رشته مربوطه ميباشد

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 1. اشتراک فعال در راپورهای صبحانه و ویزیت های گروپی
 2. داراي شايستگي کافي در  تطبيق مجموعه اساسي خدمات صحي براي شفاخانه ها(EPHS)  و انجام  وظايف  مطابق لايحه و مقررات شفاخانه
 3.  اخذ و نوشتن تاريخچه مريضان و ارائه اسناد کتبي معاينات فزيکي،  لابراتواري، و راديولوژي مطابق رهنمود و فارم هاي مربوطه
 4. اشتراک فعال در طرح وتطبيق پروگرام هاي آموزشي (ترننگ داخل خدمت ) مختلف  داخل وخارج شفاخانه
 5. آماده گي وتوانائي در پاسخدهي  واقعات عاجل در شفاخانه وخارج از شفاخانه
 6. اجراي نوکريوالي در سرويس مربوطه  و سرويس عاجل مطابق لست تهيه شده از طرف اداره شفاخانه 
 7. تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه ،اشتراک فعال در ارزيابي  ستندرد هاي تعين شده وتهيه پلان کاري

مواصفات:

 • فارغ فاکولته طب از يکي از فاکولته هاي طب معتبر داخل یا خارج از کشور که تائید وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد.
 • داراي مهارت کافي مسلکي و مشوره و آموزش مريضان و مراجعين مربوطه
 • شخصيت نيک ، مهربان وصادق
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس:  کتاب پوهنتون طبی کابل و اصلاحات اداری کمیسیون مستقال  اصلاحات اداری

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10  روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم وزارت ویا از شفاخانه مربوطه  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت:  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.