نرس شفاخانه

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان مجدد: 6 دلو 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه عینو مینه کندهار 18   تن  در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظیفه:   نرس شفاخانه

وزارت/اداره:    وزارت صحت عامه

موقیعت:         مرکز ولایت کندهار

بست:            6

گزارش به:      مدیر نرسنگ شفاخانه

گزارش از:      ندارد

هدف وظیفه: مراقبت منظم و دقیق از معالجه مریضان به اساس مسئولیت وظیفوی

مسؤوليت ها وسعت وبعد کاري:

 1. اشتراک فعال در راپور صبحانه نرسنگ.
 2. اجرای وظایف محوله نرسنگ غرض عرضه خدمات طبی به مریضان داخل بستر و مریضان سراپا.
 3. جمع آوری مسئولانه معلومات و ارقام در مورد مریضان داخل و خارج بستر که تحت مراقبتش بوده است.
 4. پيشبرد امور مربوطه نرسنگ از قبيل ديدن و ثبت نمودن علايم حياتي ، توزيع ادويه ، زرقيات، تطبيق ادويه مطابق تجويز داکترو پانسمان نمودن جروحات در سرويس مربوطه.
 5. تطبيق به موقع ومصئون  ادويه مريضان مطابق توصيه داکتر معالج.
 6. سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف نرسنگ داخل و خارج خدمت.
 7. بلند بردن فعالانه سطح دانش مسلکي مخصوصاً در رابطه به رهنمود هاي صحي و فعاليت هاي مسلکي.
 8. انجام نو کريوالي 24 ساعته طبق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است.
 9. تطبيق ومراعات نمودن جدي ستندرد هاي مسلکي در بخش کاري.
 10. اشتراک در مجالس نرسنگ.
 11. تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه.
 12. اشتراک فعال درارزيابي هاي سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه.
 13. انجام وظايف ديگر درمحدودهٌ ساحه کاري که از طرف مدير نرسنگ و يامقامات بالايي شفاخانه تقاضا مي گردد.

مواصفات:

 1. فراغت از انستيتوت متوسطة طبي، انستيتوت علوم طبي و يا مکتب نرسنگ که تایید وزارت صحت عامه را به صفت نرس را داشته باشد و به لسانس نرسنگ ارجحت داده میشود
 2. داشتن قوه افهام و تفهيم
 3. داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس ها:

 1. اساسات نرسنگ 
 2. سوالات ادرای کمیسیون اصلا حات اداری  خدمات ملکی 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7  روز کاری  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها واقع منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا شفاخانه مربوطه  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت:  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

کاندیدانی که در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه از اخذ امتحان  تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.