مدیر نرسنگ

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان  مجدد 6 دلو 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه عینو مینه کندهار 1 تن در بست 4با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظیفه:          مدیر نرسنگ

وزارت/اداره:           وزارت صحت عامه

موقیعت:                 ولایت  کندهار

بست:                    4

گزارش به:              رئیس شفاخانه

گزارش از:              تمام نرس هاو قابله ها       

هدف وظیفه: اداره، تنظيم و تعقيب مراقبت هاي نرسنگ براي مريضان داخل بستر و سراپا شفاخانه مربوطه

مسؤوليت ها وسعت و بعد کاري:

 1. رهبري راپور صبحانه راپور نرسنگ ، ارائه فد بک به رئيس شفاخانه ، تعقیب وتطبیق هدایات ریاست شفاخانه
 2. نظارت از مراقبت و تداوي مريضان داخل بستر و سراپا ومطمئن بودن از عرضه خدمات مطابق ستندرد هاي وزارت صحت عامه
 3. حصول اطمينان ونظارت از تطبيق به موقع و معياري ادويه تجويز شده به مريضان 
 4. تنظيم و ارايه راپور روزانه تعداد مريضان داخل بستربه رياست ومديريت اداري شفاخانه 
 5. تنظيم و ترتيب پروسه تسليمي صبحانه نوکريوالي بين نرس ها و قابله هاي نوکريوال
 6. طرح پلان اموزشي براي بهبود ظرفيت مسلکي نرس ها و اموزش داخل خدمت براي نرس ها وقابله ها
 7. نظارت و اطمینان  از تطبيق تمام ستندرد هاي معرفي شده که در بخش نرسنگ ارتباط دارد توسط تمام نرس ها وقابله ها وتوصيه ورهنمائي ايشان در صورت مشاهده نواقص و کاستي ها
 8. مسول ترتيب لست نوکريوالي نرس ها  و قابله ها
 9. مسول جمع اوري ارقام بصورت دقيق و واقعي ان از شعبات داخل بستر و سرا پا
 10. اشتراک در مجالس  کميته فرعي  شفاخانه  که مربوط بخش نرسنگ میباشد
 11. اشتراک فعال درارزيابي ربع واروسالانه ستندرد هاي تعين شده دربخش مربوطه
 12. اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي ربع وار و تعقيب پلان کاري
 13. کنترول از اخذ پول غير قانوني در شفاخانه
 14. همکاري لازم با سرطبيب و شف هاي سرويس  شفاخانه
 15. بلند بردن دانش و فهم خويش در مورد  پرکتس ها و رهنمود هاي ملي
 16. اشتراک د پروسه ارزیابی کارمندان نرسنگ وقابله
 17. ترتیب پلان ماهوار،  ربعوار، سالانه و ارایه گذارش ماهوار، ربعوار و سالانه به رئیس شفاخانه

مواصفات:

 1. داشتن تابعيت افغانستان
 2. فراغت از انستيتوت متوسط طبي، انستيتوت علوم طبي ، مکتب نرسنگ و یا لسانس از رشته نرسنگ
 3. سابقه حد اقل پنج سال کار منحيث نرس دريکي از شفاخانه ها و یا سه سال بحیث هید نرس یا مدیر نرسنگ
 4. صادق و راستکار و قابل اعتماد و مهارت قوي سازماندهي و اداري
 5. آشنائي با لسان انگلسي ارجحيت دارد
 6. توانايي و مهارت کاري کمپيوتر در پروگرام های word , exce
ریفرنس ها:
 1. اساسات نرسنگ
 2. سوالات ادرای کمیسیون اصلا حات اداری  خدمات ملکی
 3. اسنتدر ها و HMIS

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها واقع منزل تحتانی تعمیر مقام  وزارت ویا از شفاخانه مربوطه  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.