مدیرعمومی اداری

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 6 دلو سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

 
 

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی اداری

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

۱

کود بست

گزارشده به:

(۰۰۲)

آمر مربوطه

گزارش­گیر از:

پرسونل تحت اثر.

تاریخ بازنگری:

 

 

هدف وظیفه: رهبری و انسجام تمام اموراداري ، مدیریت خدمات و مدیریت محاسبه و مسئول ذاتیه به منظورتسریع پروسه امورمربوطه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.
 2. راهنمائی و مراقبت در زمینه اجراآت یومیه بخش های اداری.
 3. تنظیم امور مدیریت دفترداری خلاقیت و نوآوری های مشخص دربخش اداری
 4. ساختن دیتابیز برای اجناس ریاست مربوطه و تجدید نمودن آن.
 5. رفع نیازمندی های تدارکاتی  اداره و فعال نگهداشتن سیستم برق، آبرسانی و ترانسپورتی اداره مربوطه.
 6. مراقبت متداوم از تطبیق قوانین و مقررات در قسمت اجراآت اداری.
 7. تصمیم گیری و صدور هدایات در نامه ها و مکاتیب واصله بمنظور پیشبرد اجراآت بعدی.
 8. اکمال و رفع نیازمندی های به موقع آمریت مربوطه.
 9. تنظیم و مدیریت سیستم فایلنگ بخش مربوطه.
 10. همکاری لازم در ارتقای ظرفیت کارمندان بخش مربوطه.
 11. تطبیق ارزیابی ازاجراآت وظفیوی سالانه کارکنان تحت اثر.
 12. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار،  سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های  ادبیات، ژورنالیزم، حقوق و علوم سیاسی، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، اداره و مدیریت ، مدیریت صحت عامه، علوم اجتماعی(تاریخ عمومی، تاریخ معاصر، باستان شناسی ، فلسفه و باستان شناسی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در اموراداری و یا سایرموارد مندرج اهداف ومسولیت های این لایحه وظایف.   
 3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint  و به بلدیت در دیتابیز مرتبط ترجیح داده میشود.
ریفرنس ها:
 1. سوالات اداری کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی
 2. لایحه وظایف بست متذکره

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست.

۵- بعد از خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید.

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت: شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های www.acbar.org  و www.Jobs.af نیزمشاهده میتوانید.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

ریفرنس بست اداری ریاست نظارت ارزیابی وسیستم معلومات صحی
سوالات اداری کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی
۲- لایحه وظایف بست متذکره