اعلان تدارکاتی؛ پروژه ترمیم و بازسازی بخش های OPD و تلی مدیسن وارد جراحی قلبی اطفال، شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-10/1398/NCB

 ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی دو تعمیر شفاخانه قصبه اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در سی دی یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس الی ساعت 4:00 بعد از ظهر  روز دو شنبه تاریخ 20 / حوت / 1397 بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور  سربسته در روز آفر گشایی به اتاق آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات واقع  ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه، چهارراهی مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 136,000 یک صد و سی وشش هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز سه شنبه 21 / حوت / 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه تدویر می گردد.