اعلان تدارکاتی؛ تهیه و تدارک 7 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت بخش تلی مدیسن وارد جراحی قلبی اطفال، شفاخانه صحت طفل اندراگاندی

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/RMCM/98/NCB/G03

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 7 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت بخش تلی مدیسن وارد جراحی قلبی اطفال، شفاخانه صحت طفل اندراگاندی اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس ویا از سایت www.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ 22 / حوت / 1397 به اطاق آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات واقع دهن دروازه، دست راست، تعمیر یک منزله آرشیف ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 85,000 هشتاد و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز چهارشنبه 22 / حوت / 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی دهن دروازه، دست راست، تعمیر یک منزله آرشیف ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان تدویر می گردد.