اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (2) قلم تیل پترول ودیزل مورد ضرورت شفاخانه ولایتی تخار

شفاخانه ولایتی تخار ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی (۲) قلم تیل دیزل و پترول دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/Takhar ph/NCB/1398/G03 اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را اعتبار از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

تضمین آفر مبلغ 90,000 افغانی بوده به شکل پول نقد و یا ضمانت خط بانکی قابل قبول می باشد، جلسه آفر گشایی به روز چهار شنبه 22 حوت 1397 ساعت 10 بجه قبل از ظهر در اطاق جلسات  دهلیز اول  منزل اول آمریت شفاخانه ولایتی تخار دایر میگردد، شرایط اهلیت با ارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس های که داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی تخار – شهر تالقان شماره تماس: 0797524106
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس: 0700892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره (3) ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد.