اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (42) قلم ملزمه طبی و(49) قلم مواد لابراتواری وبانکخون شفاخانه شهید داکترکرام الدین وکیل زاده

شفاخانه ولایتی شهید داکترکرام الدین وکیل زاده ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (91) قلم ملزمه طبی و مواد لابراتواری  و بانکخون، دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/SMGHP/NCB/1398/G01 اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را اعتبار از نشراعلان الی 21 روز تقویمی مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

برای (42) قلم ملزمه طبی تضمین آفر70,000 و برای (49) مواد لابراتوار و بانک خون تضمین آفر 40,000 افغانی به شکل پول نقد و یا ضمانت خط بانکی قابل قبول می باشد، جلسه آفرگشایی به روز چهار شنبه 22 حوت 1398 ساعت 10 بجه قبل از ظهر در سالون کنفرانس شفاخانه شهید کرام الدین وکیل زاده دایرمیگردد، شرایط اهلیت با ارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس های که داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه داکتر کرام الدین وکیل زاده ـــ شهر ایبک ، ولایت سمنگان شماره تماس: 0794085310
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس: 0700892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره (3) ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد.