اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد ایجاد شارت کود مرکز تماس اداره مرکز عملیاتی اضطراری برای محو پولیو برای دریافت تماس ها در رابطه به کیفیت و نحوه تطبیق کمپاین های پولیو

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،  ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظردارد، قرارداد (ایجاد شارت کود مرکز تماس اداره مرکز عملیاتی اضطراری برای محو پولیو برای دریافت تماس ها در رابطه به کیفیت و نحوه تطبیق کمپاین های پولیو) تحت ریفرنس نمبر MOPH/NEOCPE/NCB/1397/NCS01 را به شرکت مخابراتی بی سیم افغان دارنده جواز نمبر (0-1-852) محل اصلی تجارت سرک دارالامان، مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ (1,555,000) یک میلیون و پنجصد و پنجاه و پنج هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات  واقع  چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان، کابل افغانستان  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.