اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تهیه و تدارک 54 قلم قرطاسیه مطبوع

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت صحت عامه ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} در نظر دارد، قرار داد { تهیه و تدارک 54 قلم قرطاسیه مطبوع} را به {شرکت مطبعه کمپیوتری خراسان زیبا، دارنده جواز نمبر D-22655، آدرس: ده افغانان آریانا مارکیت منزل اول - مرکز کابل} به قیمت مجموعی مبلغ 1.036.366 } یک ملیون سی و شش هزار و سه صد و شصت و شش افغانی} اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به {وزارت صحت عامه، ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} واقع {ناحیه ده هم همجوار شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل – افغانستان} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.