اعلان تدارکاتی؛ آگاهی تمدید زمان جلسه آفر گشایی پروژه تدارک ریجنت ها و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

عنوان: آگاهی تمدید زمان جلسه آفر گشایی پروژه تدارک ریجنت ها و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/NCCP/NCB/1398/G09

به اطلاع تمام شرکت های که شرطنامه پروژه تهیه و تدارک ریجنت ها و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان را اخذ نموده است رسانیده می شود اینکه الیوم مورخ 27/11/1397 مراسم تجلیل از بدست آوردن جایزه بهترین وزیر جهان توسط محترم دوکتور فیروزالدین " فیروز" وزیرصحت عامه می باشد که مصادف به روز آفرگشایی بوده، بدین وسیله به اطلاع تمام داوطلبان رسانیده می شود که جلسه آفرگشایی پروژه متذکره با یک روز تاخیر بتاریخ 28/11/1397 ساعت ده قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی های ریاست تهیه و تدارکات دایر می گردد.