اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (35) قلم مواد شوینده شفاخانه 102 بستر خیرخانه

اداره شفاخانه 102 بستر خیر خانه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (35) قلم مواد شوینده تضمین افر مبلغ (40,000  چهل هزارافغانی  به شکل پول نقد/ بانک گرنتی) دارای نمبر تشخیصیه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB -1398-G04 اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق  شرایط شرطنامه  به لسان دری  در مقابل پرداخت مبلغ (500) و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت  09:30 بجه قبل از ظهر از نشر اعلان الی بیست یک روز تقویمی که اخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی آفر میباشد؛ صورت میگیرد. آفر گشایی  روز  یک شنبه تاریخ 12/12/1397  ساعت 10:30 بجه قبل از ظهر در صالون کنفرانس شفاخانه 102 بستر خیر خانه منزل دوم تدویر میگردد. آفر های دیر رسیده وا نترنتی  پزیرفته نمی شود، شرایط اهلیت با ارایه اسناد ضروری میباشد، تصفیه حسابات مالیاتی ازشرایط اهلیت میباشد.

آدرس های که داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه 102 بسترخیرخانه ــ شهر کابل شماره تماس: 0798235803
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس: 0700892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره (3) ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد.