اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (17) قلم البسه شفاخانه ولایتی سرپل

اداره شفاخانه ولایتی سرپل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (17) قلم البسه دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/SPS/NCB/1398/G06 اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را اعتبار از نشراعلان الی 21 روز تقویمی مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

 تضمین آفر به صورت پول نقد و ضمانت خط بانکی قابل قبول مبلغ 30,000 افغانی می باشد، جلسه آفرگشایی به روزسه شنبه 7 حوت 1398ساعت 10 بجه قبل از ظهر در صالون کنفرانس شفاخانه ولایتی سرپل دایرمیگردد، شرایط اهلیت با ارائه اسناد ضروری میباشد، تصفیه حسابات مالیاتی ازشرایط اهلیت بوده و آفر های دیر رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشند.

 آدرس های که داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی سرپل - شهر سرپل شماره تماس: 0787797757
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس: 0700892888

آفر های دیر رسیده وانترنتی پذیرفته نمی شوند.

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره (3) ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد.