اعلان تدارکاتی؛ پروژه بازسازی دو تعمیر شفاخانه قصبه

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-7/1398/NCB

ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی دو تعمیر شفاخانه قصبه اشتراک نموده و نقل   سکن شده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در سی دی یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات، مدیریت دیتابیس الی ساعت 4:00 بعد از ظهر  روز چهار شنبه تاریخ 08/حوت/1397 بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور  سربسته در روز آفر گشایی   به اتاق آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات واقع  ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه، چهارراهی مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل   پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 2,500,000 دو میلیون و پنجصد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز شنبه 11/حوت/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در   اتاق آفرگشایی، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه تدویر می گردد.